Полезно

 Законът за независимите оценители:

Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) е професионална организация (регулаторен орган) на физическите лица, които извършват оценителска дейност на територията на Република България. Основополагащ нормативен акт на оценителската професия е Законът за независимите оценители (с препратка).

Български стандарти за оценяване:

В ЗНО са утвърдени Български стандарти за оценяване (БСО) като задължителни за независимите оценители, възложителите и ползвателите на оценката, както и добрата оценителска практика.

Наредба №Н-9/14.08.2006 г.:

При определяне пазарната стойност на оценявания актив, оценителят се съобразява с изискванията на Наредба №Н-9/14.08.2006 г. на Министъра на финансите за реда и начините за прилагане методите за определяне на пазарни цени, между свързани лица.

Необходими документи:

За възлагането на оценка е важно, възложителят да определи обект, целта на оценката и срок за изпълнението и. Също така, за осъществяването на възложената оценка са необходими документи, които трябва да бъдат осигурени от възложителя – в зависимост от обекта: документ за собственост, технически характеристики, ГФО и други.