Търговски предприятия

Търговски предприятия

Извършва се оценка на капитала на предприятието, като цяло или на части: акции/дялове на предприятието, както и вземания, като актив. Оценките служат за нуждите на възложителя и изготвянето им е съобразено с Международните стандарти за оценяване.