Консултантска дейност

Консултантска дейност

Извършва се всякакъв вид консултации по въпросите на оценяването, експертни мнения свързани с оценяването на дълготрайни материални активи (ДМА), стойност на предприятието (бизнеса) и вземания.

Изготвянето на експертната оценка (оценителския доклад) включва няколко етапа: възлагане на оценката, сключване на договор, извършване на оглед на място, запознаване с необходимите, за извършване на оценка, документи, изготвяне на оценката, в съответствие с приетите в Закона за независимите оценители и Международните стандарти за оценяване, изисквания и методи за оценяване, изготвяне на заключение за определяне на стойността на оценявания актив, в зависимост от целта на оценката и техническо оформяне.