Експертни оценки

„Динев и сие” ООД е дружество, учредено през 2001 г. и е сертифицирано от Камарата на независимите оценители КНОБ през 2010 г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и друго движимо имущество, търговски предприятия и вземания. Предмет на дейността му е изготвянето на експертни оценки и становища за продажба, при ПТП, аварии, бедствия, пропуснати ползи, за счетоводни нужди и при получаване на банков кредит и залог и други, съобразени с Международните стандарти за оценяване.

Основателят на дружеството – инж. Динко Динев – независим оценител, сертифициран от КНОБ през 2008 г. и лицензиран оценител от Агенцията по приватизация през 1993 г. Оценителският екип се е доказал чрез дългогодишната си работа в областта на оценяването, с обективността, прецизността и коректността си. За нас всяка оценка е значима.  


Недвижими имоти

Недвижими имоти

 • Терени
 • Сгради и обособени части
 • Право на строеж
 • Сервитутно право
Движимо имущество

Движимо имущество

 • машини и съоръжения
 • транспортни средства
 • оборудване
 • краткотрайни активи
Търговски предприятия

Търговски предприятия

 • оценка на предприятието
 • оценка на бизнеса
 • оценка на акции или дялове
 • вземания
Консултантска дейност

Консултантска дейност

 • становища
 • експертни мнения
 • консултации
Определяне на наемна стойност

Определяне на наемна стойност

 • наемна стойност на недвижими имоти
 • наемна стойност на машини и съоръжения